Button for menue
 • Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy,

  Właściwie ten artykuł wstępny był już gotowy i zajmował się głównie tematem Europejskiego Zielonego Ładu. Ale wszystko pokrzyżował nam wirus i artykuł wstępny musieliśmy napisać od nowa. Mimo tego Zielony Ład pozostaje jednym z najważniejszych projektów na drodze ku europejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym. W międzyczasie zdarzyło się jednak także wiele innych rzeczy: weźmy na przykład temat DSD.

  Teraz to już oficjalne. W dniu 22 kwietnia 2020 r. I Wydział Antymonopolowy Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie oddalił nasze odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego. To orzeczenie było dla nas zaskoczeniem, bowiem w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że mieliśmy lepsze argumenty za nabyciem firmy Duales System Deutschland GmbH. Ale ponieważ żyjemy w państwie prawa, postanowienie sądu oczywiście zaakceptujemy. Teraz należy dać sobie trochę czasu na staranne przeanalizowanie powodów odrzucenia transakcji i rozważne podjęcie dalszych kroków. Zważywszy na fakt, że wszyscy inni duzi konkurenci są na tym rynku aktywni, kwestią bardzo interesującą jest, jaką pozycję REMONDIS zajmie w przyszłości w temacie Duale Systeme.

  Spojrzenie w przyszłość w czasach koronawirusa nie jest jednak takie proste. Gdy 29 grudnia ub.r. w wiadomościach pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że Chiny zgłosiły do WHO niewytłumaczalną kumulację zachorowań na dotychczas nieznaną chorobę płuc, nikt nie przypuszczał, że ten wirus już kilka tygodni później z całą siłą uderzy w zglobalizowaną gospodarkę. Skutki wywołanego koronawirusem zamrożenia gospodarki są trudne do oszacowania. I nie uderzają one jedynie w sektor gospodarki prywatnej. Także i tak już napięta sytuacja finansowa wielu gmin pogorszy się jeszcze bardziej wskutek utraty dochodów z podatku od działalności gospodarczej i przychodów z gospodarki komunalnej. Może nadszedł już czas przezwyciężenia podziałów i nawiązywania z sektorem prywatnym długookresowych partnerstw, głównie w sferze usług użyteczności publicznej, przynoszących korzyści gospodarcze obu stronom. Publiczno-prywatne usługi użyteczności publicznej w dobrze sprawdzonej formie partnerstw publiczno-prywatnych mogłyby wnieść duży wkład w złagodzenie skutków koronakryzysu. Parafrazując, można by powiedzieć: ciężar podzielony – połową ciężaru. Pozytywną konsekwencją obecnej wyjątkowej sytuacji jest wyraźny wzrost solidarności międzyludzkiej, która w wielu wypadkach przenosi się także na sferę gospodarczą. W każdym razie REMONDIS także i zwłaszcza w czasie kryzysu stoi u boku swoich samorządowych partnerów.

  Pandemie znane z przeszłości rzadko trwały dłużej niż 2 lata. Niezależnie od tego, czy szczepionka będzie, czy jej nie będzie, życie publiczne i gospodarka kiedyś się znowu znormalizują. Najpóźniej wtedy stanie się dla wszystkich jasne, że dużo większy problem, z jakim ma do czynienia nasza planeta, a mianowicie zmiany klimatu, sam się nie rozwiązał. Dlatego znowu do centrum uwagi powraca Europejski Zielony Ład. Jak wynika ze wstępnej listy opublikowanej w kręgach unijnych, istnieje zagrożenie, że zostaną złagodzone wymogi odnoszące się głównie do obszaru gospodarki recyklingowej. Natomiast Narodowa Akademia Nauk Leopoldina w swoich zaleceniach z 14 kwietnia 2020 r. wyraźnie odradza zaniechania działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska po kryzysie spowodowanym koronawirusem, a nawet zaleca ich zintensyfikowanie. Gospodarka musi powrócić na ścieżkę wzrostu, kierując się „zasadami zrównoważonego rozwoju również z tego względu, że tkwią w nim ogromne możliwości stymulacji wzrostu gospodarczego”. Zmiany klimatu są i pozostaną nadal największym wyzwaniem na przyszłość. A do sprostania temu wyzwaniu REMONDIS jako wiodące przedsiębiorstwo branży recyklingu i gospodarki wodnej wnosi znaczący wkład.

  Mając to wszystko na uwadze, życzę zdrowia i optymizmu.

  Thomas Conzendorf

Quo vadis ÖPP

Czy współpraca samorządów terytorialnych z sektorem prywatnym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest panaceum na rozwiązanie problemów, czy też zagrożeniem dla polityki zorientowanej na interes ogólnospołeczny? Na ten i podobne tematy w niedawno wydanej książce „Öffentlich-Private Partnerschaften. Auslaufmodell oder eine Strategie für kommunale Daseinsvorsorge?“ („Partnerstwa publiczno-prywatne. Przeżytek czy strategia dla komunalnych usług użyteczności publicznej?”) dyskutują jej autorzy prof. dr Michael Schäfer i Ludger Rethmann.

Różne przykłady pozytywne

Zdaniem autorów, PPP jako forma współpracy pomiotów publicznych z partnerami prywatnymi w żadnym wypadku nie jest przestarzała, ale często jest traktowana zbyt powierzchownie. W swojej książce dowodzą oni w oparciu o liczne fakty, że w ostatnich latach zainteresowanie mediów i nauki skupiało się przede wszystkim na umowach o PPP w obszarze infrastruktury. Podczas gdy w tym segmencie odnotowano cały szereg głośnych, negatywnych przykładów, autorzy koncentrują się na licznych dobrze funkcjonujących w długim horyzoncie czasu kooperacjach w sferze użyteczności publicznej.

Sondaż wśród starostów i burmistrzów

Wnioski dotyczące tego obszaru, zwłaszcza w kontekście krytycznej analizy konkretnych przypadków, są znacznie bardziej pozytywne: związki przedsiębiorstw komunalnych i partnerów z sektora prywatnego z dużym doświadczeniem branżowym funkcjonują bez zarzutu, mają długoterminowy charakter i zapewniają obu stronom wartość dodaną. Dowodem na to są wyniki sondażu przeprowadzonego po raz pierwszy wśród starostów i nadburmistrzów. Najchętniej wybierają oni wspólną spółkę. Około połowy respondentów preferuje przy tym spółkę z większościowym udziałem samorządu, zaś warianty „udzielenie zamówienia osobie trzeciej” oraz „spółka z większościowym udziałem podmiotu prywatnego” plasują się na dalszych miejscach. Z faktów zebranych w książce wynika ponadto, że PPP szczególnie często występują w energetyce (31,3 proc.), a następnie, w dużo mniejszej liczebności, w gospodarce odpadami i branży recyklingu (po 7,5 proc.).

Pewne jest, że w przyszłości demografia, cyfryzacja, rozwój zrównoważony i infrastruktura postawią przed rozdrobnionymi, lokalnymi strukturami komunalnymi ogromne wyzwania, którym nie da się sprostać w pojedynkę.

Poszukiwany silny partner na przyszłość

Pewne jest, że w przyszłości demografia, cyfryzacja, rozwój zrównoważony i infrastruktura postawią przed rozdrobnionymi, lokalnymi strukturami komunalnymi ogromne wyzwania, którym nie da się sprostać w pojedynkę. Rozwiązaniem może być połączenie się z odpowiednim partnerem, który wniesie know-how, poprawi efektywność i zagwarantuje niezawodność usług użyteczności publicznej przy maksymalnej stabilności kosztów – i to we wszystkich obszarach. A zalicza się do nich nie tylko zbiórkę odpadów, ale również dostawy czystej wody pitnej, transport publiczny, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i internet. A trzeba przy tym wiedzieć, że w Niemczech zapewnienie tych usług mieszkańcom jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego – także i wtedy, gdy zawiodą mechanizmy konkurencji i rynku. Z tego też względu sfera usług użyteczności publicznej różni się od innych sektorów gospodarki, co jednocześnie w decydujący sposób podwyższa wymagania pod adresem spółek PPP.

PPP zamienia się w PPUUP

 • Autorzy w książce kształtują nowe pojęcie – publicznoprywatne usługi użyteczności publicznej (PPUUP), których celem jest zapewnienie, żeby podstawowe usługi dla mieszkańców w coraz bardziej skomplikowanych warunkach mogły być świadczone w sposób niezawodny i efektywny. Z opartego na faktach podsumowania autorów wynika, że można mówić o TOP 10 PPP: „Jeżeli przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym bardzo ściśle i czujnie współpracują ze sobą w sferze użyteczności publicznej, to takie PPP są normą, a w obliczu zwiększającego się podziału pracy i obiektywnego wymogu koegzystencji prywatnej i publicznej własności majątku produkcyjnego są one też koniecznością” – wyjaśnia Ludger Rethmann, prezes zarządu REMONDIS.

  • Ludger Rethmann, prezes zarządu REMONDIS i prof. dr Michael Schäfer

 • Zamów egzemplarz książki autorstwa Ludgera Rethmanna i prof. dr Michaela Schäfera online.

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG | Stopka redakcyjna | Polityka Prywatnosci | Kredyty fotograficzne